ทุเรียนนนท์ 1ปี 4เดือน

บันทึกการเจริญเติบโต

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง ต้น กิ่ง ก้าน ใบ การเจริญเติบโตในช่วงเวลาของทุเรียนแต่ละสายพันธ์ ความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ รวมทั้งการเกิดโรค การเข้าทำลายของแมลง เกิดแต่ละช่วงเวลาในฤดูที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบของทุเรียนปลูกใหม่ของสวนบางขุนกอง กับทุเรียนจำนวน 50 ต้น เป็นการบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 รวมอายุของทุเรียน ณ วันที่บันทึกคือ 1ปี 4เดือน

Latest News