ทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง แปลงสาธิต เป็นการทดลองปลูก เพื่อแก้ไขอุปสรรคและปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน น้ำ อากาศ และสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้น เช่นปัญหาน้ำท่วมพื้นที่สวนจากช่วงหน้าน้ำ หรือน้ำเค็มของพื้นที่ โดยการนำเทคนิคและวิธีการปลูก จากหลายพื้นที่  นำมาปรับปรุง ผสมผสาน บวกกับแนวความคิดความเชื่อใหม่ บนพื้นที่สวนเดิม ของตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.