ทุเรียนนนท์ อายุ 2 ปี 5 เดือน

บันทึกการเจริญเติบโตของทุเรียนปลูกใหม่ 

บันทึกภาพ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง ต้น กิ่ง ก้าน ใบ การเจริญเติบโตในช่วงเวลาของทุเรียนแต่ละสายพันธ์ ความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ รวมทั้งการเกิดโรค การเข้าทำลายของแมลง แต่ละช่วงเวลาในฤดูที่ผ่านมา ผลกระทบของทุเรียนปลูกใหม่ของสวนบางขุนกอง กับทุเรียนจำนวน 50 ต้น
เป็นการบันทึกไว้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 รวมอายุของทุเรียน ณ วันที่บันทึกคือ 2ปี 5เดือน

Best Selling Products

Browse our categories

Latest News