ทุเรียนนนท์

ทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง แปลงสาธิต เป็นการทดลองปลูก เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ ทีเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน น้ำ อากาศ และสภาพแวดล้อม โดยการนำเทคนิคและวิธีการปลูก จากหลายพื้นที่มาผสมผสาน บวกกับแนวความคิดความเชื่อใหม่ บนพื้นที่สวนเดิม ของตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ทุเรียนนนท์ พันธ์ุพื้นเมือง จำนวน 6 แถวๆละ 3-11 ต้น รวม 50 ต้น 10 สายพันธุ์ บนพื้นที่ 1 ไร่ 40 ตารางวา

ต้นที่ 1-12

จำนวน 12 ต้น

ต้นที่ 13-24

จำนวน 12 ต้น

ต้นที่ 25-36

จำนวน 12 ต้น

ต้นที่ 37-50

จำนวน 14 ต้น

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.