Monthly Archives: November 2020

การรดน้ำทุเรียน

การให้น้ำของสวนทุเรียน บางขุนกอง น้ำ คือหัวใจสำคัญของการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด การให้น้ำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับความสมบูรณ์ตามที่พืชต้องการ การให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม จะส่งผลทำให้พืชได้รับประโยชน์สูงสุด  การให้มากเกินไปอาจส่งผลเสียทำให้เกิดโรคได้ เช่น รากเน่า โคนเน่า โรคราในดิน หรือชื้นจนแฉะจนทำให้รากทุเรียนขาดอากาศได้